[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1593348946460.jpg (146.68 KB, 1024x709, 1024:709, IMG_7014.JPG) ImgOps Google

19e27 No.489

kendi animasyonlu yazılı sitemi en zahmetsiz ve en ucuz şekilde nasıl hazırlarım?

6523e No.490

File: 1593425619887.jpg (28.32 KB, 780x470, 78:47, 43554.jpg) ImgOps Google

kod bilmiyorsan tüccartüpten videolarına bakarak wordpress kur,

bilgisayar/site işlerinde tam bir moron değilsen kod kullanmadan, temasını içeriğini vs. değiştirmeyi öğrenmen 1 haftanı bile almaz. ucuzluk kısmı da hostingle alakalı 20-30 dk oturup hosting şirketlerinin fiyatlarını karşılaştır.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]