[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1592997335422.jpeg (75.7 KB, 662x463, 662:463, images.jpeg) ImgOps Google

687f2 No.486

Böyle meneler buralarda pek konuşulmuyor biliyorum ama 10 gündür aramadığım yer kalmadı böyle uygun fiyata unlimited bandwidth veren bir vps bulamadım. Olanlar da güney Amerika lokasyonlu. Önerilere açığım, bokistan ya da yurop lokasyonlu da olur çiçekistan olmasın

7c39b No.488

kimsufi[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]