[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1590957130822.jpeg (30.23 KB, 500x581, 500:581, EXweiCrWkAEdjyh.jpeg) ImgOps Google

e56ea No.469

Belki size saçma gelebilir ama yinede sorayım. Wifiye girmeme rağmen görünmemeyi sağlamak mümkün mü? Yani bağlanan kişilerde ben/mac adresimi geçmeyecek.

bc1cb No.470

router ayarlarina bagli.

6a155 No.471

mümkün değil. hayır detaylı cevap vermem.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]