[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1589805515388.jpg (88 KB, 460x457, 460:457, a5d284006bfec90782ff8ce3cb….jpg) ImgOps Google

1883e No.454

Yazılım sektörü ile ilgili kırmızı hapı olan var mı?

1 yıl önce başladığımda hedefim mobile developer olmaktı. Native olarak yazmayı öğrendikten sonra etrafta "flutter kırmızı haptır hajum, google fuchsia bununla yazılıyor bak" nidalarıyla gezenleri görünce ben de native dilde doğru düzgün bir proje geliştirmeden fluttera başladım. Daha bir cacık yaptığım yok aslında, firestore ile senkronizasyonlu bir not defteri yazdım sadece. Hala web developer olmak mı daha iyi mobile developer olmak mı tereddüt içindeyim anonlar. İş olanakları bakımından hangisine yatırım yapmak daha mantıklı?

774cb No.455

>İş olanakları bakımından hangisine yatırım yapmak daha mantıklı?
web.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]