[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

Siteye tahta.ch ve tahta.se alan adlarindan ulasabilirsiniz, yani proxyler banlaniyor kullanamiyoruz diye koyu yanmis kurt gibi aglasip durmayin

File: 1579000495405.jpeg (222.99 KB, 2560x1440, 16:9, 4AEBFEE0-BE2B-46EE-857F-B….jpeg) ImgOps Google

da136 No.408

windows 7 yi kullanmaya devam edersek ne olacak? fişini çekmişler 7 nin.

e3622 No.410

File: 1579042913468.jpg (52.21 KB, 309x307, 309:307, 020b24df64ace0a4e578ed75e3….jpg) ImgOps Google

acilen win10a geçmen lazım yoksa virüs, cryptolocker hepsini yersin harddisk silinir[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]