[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1531473493476.png (76.27 KB, 650x390, 5:3, img_56ea05695c096.png) ImgOps Google

af740 No.4

Yine otizmim tuttu. Hangi ağ konumu daha güvenlidir ? Ev ağı, ortak ağ mı ? Tunay help pls.

8cb1d No.5

ortak ağ

af740 No.6

>>5
ev ağını seçtim. neden ortak ağ ? güya katı kurallar daha katı diyorlar ama ev grubunun ayarlarını değiştirebildiğimiz yerden ortak ağın ayarlarını da görebiliyorum ve birebir aynı ayarları yapabildim ev ağını seçip.

1378d No.8

Anon ag nereye ait?

af740 No.9

>>8
bize ait anon.

1378d No.10

>>9
Farketmez o zaman.

50f38 No.44

Yamulmuyor isem ortak ağda pc sharing ya da folder sharing gibi bir işlev çalışmıyordu, yani ortak ağda işlev yok daha güvenli ama ağ evinde ise evi seç zaten bu özellikten mahrum kalmak saçmalık.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]