[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1572558200413.jpeg (40.84 KB, 640x640, 1:1, ED6qlHpU0AEo0xe.jpeg) ImgOps Google

23dd7 No.386

Laptop şarj girişi bozulmuştu adam tırnaklar kırılmış yaptım el emeği 100 lira dedi , insan gibi kullanmadığım için yine bozuldu , gidip yine aynı şeyi mı yaptıracağım yoksa bu parçanın tümden değişmesi mı lazım


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]