[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1572372713437.png (29.41 KB, 292x364, 73:91, ClipboardImage.png) ImgOps Google

d2904 No.384

Son girdiğim klasör ve resimlerin gözükmemesi için ne yapabilirim? Tek tek silemem sonuçta.
Resim ilinitili

e5f95 No.385

ne yapacağını söyleyeyim. hemen google'a giriyorsun delete windows 10 folder history diyorsun. karşına 2 milyon tane sonuç çıkıyor rastgele birine tıkla orada yazıyor.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]