[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1563996213994.png (82.15 KB, 1200x1185, 80:79, ClipboardImage.png) ImgOps Google

60bda No.318

Chrome appleri stock bir addon ile kurulabiliyor ancak sanki bir sıkıntı varmış gibi. Ubuntu'da veya öteki linux distrolarında exe çalıştırmak için wine kullanırsınız ya hani, bu da öyle.

Opera'dan uzaklaşalı +10 yıl olmuş anona bu durumu açıkla /g/. Chrome tabanına geçiş yapmış olması iyi mi yoksa kötü mü?

>t. daimi firefox pro

34077 No.319

File: 1564224609348.png (205.77 KB, 800x600, 4:3, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>ubuntu
çöp. opensuse leap. olmadı centos.

>wine

çöp. dual boot w7. ocak'tan sonra w10 ltsc.

>chrome

>opera
>firefox
çöp. waterfox. olmadı pale moon.

>soruma cevap vermedin

niye vereyim? sikmişim operayı. geçen yıl çinliler satın aldı. built in spyware ile akılları sıra data kazıyor beyincikler.

>ama chromium

bokgle güdümünde. çöpe gider.

>ıhımhmıh opera açık kaynağa saygı duyuyor ancak kodumuzu açamayız mhımmhı

tamam

4f52f No.321

>>319

ben op değilim

waterfoxu söylediğin oldu bende bilmiyordum lakin buna benzer bir şey arıyordum teşekkürler anon

b4b7a No.322

Brave hakkında anonlar ne düşünür?

60bda No.323

>>322
çinişi, botner

b4b7a No.324

>>323
kaynak?

Bir kaç aydır Brave kullanıyorum sıçtık

8619d No.325

>>319
windows'a ext4 driverı var mı anon? 7-zip vs. gibi 3rd party programsız bir şekilde nasıl ext4 partitiona okuyup-yazabilirim?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]