[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1560196265004.png (16.42 KB, 1125x417, 375:139, 1*aFHTAkhTkyWD93-UGRttPw.png) ImgOps Google

e0078 No.288

Bu tiradda ise yarar github repolarini ne yaptiklariyla beraber listeleyecegim.

ilk repo algo-vpn

https://github.com/trailofbits/algo

daha once de onermistim, hem sifreleme hem hiz hem de farkli cihazlarla uyumluluk acisindan en iyi vpn. ozellikle androidde her zaman acik vpn ozelligi kusursuz calisiyor.

reklam engelleme ozelligi de cabasi

82736 No.289

File: 1560286262681.jpg (77.51 KB, 960x739, 960:739, 1557803749428.jpg) ImgOps Google

Hazır konusu açılmışken, bi ara burada gizli instagram hesaplarındaki fotoğrafları çekme ile ilgili bir repo vardı elinizde varsa verebilir misiniz?

e0078 No.290

>>289
oyle bir repo yok anon, senin uyeligin varsa ve takibindeyse olur ama. kullandigim instagram reposu icin de post atacagim.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]