[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1555795497626.jpg (45.81 KB, 640x640, 1:1, s-l640.jpg) ImgOps Google

c6bcf No.246

hp compaq 8000 elite var. psu 250w. işlemci e8400 ram 4gb ddr3. ekran kartı takmak istiyorum fiyat 200 kamal. ne yap?

15755 No.247

ekran karti tak?

c6bcf No.248

>>247
anladın işte. hangi ekran kartını alayım aq. anladık hepiniz sıradışı dahilersiniz.(KURALLAR.HTML)

54b43 No.279

>>246
aptalmısın anon

915df No.280

3650 olur buna herhalde.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]