[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1554838549870.png (1.52 MB, 1200x900, 4:3, ClipboardImage.png) ImgOps Google

15b33 No.200

Anonlar bir sayfayanın açık sekmesini kaydetmenin yolları nelerdir?
Sallıyorum ben "https://tahta.se/kurallar.html"
sayfasını png olarak kaydetmek istedim.
CTRL+P ile farklı kaydet yapılabiliyor onu biliyorum ama yazılar yamuk yumuk gözüküyor ve çoğu şeyin rengi vs. farklı oluyor. Ben direkt gördüğüm şeyin resmini istiyorum. Böyle bir şey mümkün mü? 4 chanda öküz gibi tiradları kaydetmişlerdi , burda da bilen vardır diye düşündüm.

3644c No.201

File: 1554844243462.png (3.04 KB, 237x77, 237:77, ClipboardImage.png) ImgOps Google


46d0d No.204

File: 1554866374618.png (12.9 KB, 501x278, 501:278, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>201
>ff
>ss eklentisi

zencim

ea489 No.206

File: 1554895483119.jpg (83.18 KB, 510x680, 3:4, IMG_20190407_112221.jpg) ImgOps Google

>>204
>>201
Sayfayı tek tıkta full png olarak kaydediyor mu bunlar. Çünkü sanırım seçtiğiniz yeri kaydediyor diye biliyorum.

baa7f No.207

>>206
tüm sayfayı kaydet dersen olur

3644c No.208

>>204
kendisi zaten eklenti degil ki.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]