[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]

/fit/ - Fitness

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1538894221151.png (468.81 KB, 1200x798, 200:133, DToFXLUX0AARI_p.png) ImgOps Google

b734b No.81

vardiyalı çalışan mayışkuku anona önerebileceğiniz bir program veya egzersizler var mı? uykum ve beslenmem düzensiz ama onları bir düzene sokarım ben. amacım kolları şişirip hafiften merhaba diyen göbek ve adammemelerimi eritmek

d2594 No.82

>>81
Tiradı /b/ye açsan daha iyi olur anon burada kimse görmez. Benim de ihtiyacım var böyle bir şeye.

b734b No.83

>>82
tiradın yeri burası. bir de banlanmak istemedim açıkçası.

workout for working people tarzı arattım ama tatmin edici sonuçlar bulamadım, sizden yardım istedim.

9e1fc No.85

vardiyan 2-2-2 mi?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]