[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/fit/ - Fitness

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1597618722405.jpeg (54.99 KB, 694x442, 347:221, images (74).jpeg) ImgOps Google

c8131 No.1

🧿/fit/ butun taxda aylesine hayirli olsun

ketojenik diyet deneyimlerim

+ları
bağırsaklar mide boş rahat hissettiriyor
oturdugun yerden yag yaktiriyor

-leri
pump olunamiyor
kardiyoda fazla kas kaybı olabilir
pahalı
güç kaybı
depresyon

kısıtlı zamanda fazla kilo vermek gereken zamanlarda kullanilabilir, puanim 3/10 boyle yasanmaz.


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]