[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1597586793240.jpeg (46.27 KB, 738x415, 738:415, images (71).jpeg) ImgOps Google

fc75f No.99162

2024ten gelen anona sor

e5e8c No.99163

sormadan anlat işte

3b1ba No.99165

abuzıttınnı?

c7e20 No.99175

türkiye'de dolar kaç?

paramı neye yatırmalıyım?

iş fırsatlarını söyle neyi satın alayım?

0401d No.99186

tahtadan soru almak için mi 4 sene geriye gittin?

00bc6 No.99189

bitcoin kaç benjamin

1ac56 No.99191

File: 1597602905820.jpeg (30.36 KB, 680x451, 680:451, images (1).jpeg) ImgOps Google

>>99175
şeriat ilan edildikten sonraki ambargolardan dolayı piyasada dolar işlemleri yasaklandı. onun yerine gümüş/altın sikkeler basıldı. iş olaraksa artık herkes devlet memuru.

>>99186
fırsatım varken kaçmak için geldim

>>99189
nsa soruşturma açtıktan sonra bitcoinin içindeki reel para fizikiye dönüştürülüp pay edildi.

1ac56 No.99192

>>99191
bu post yatirim tavsiyesi degildir.

f6f33 No.99202

>>99162
Tunai hangisini sececek?

cbec3 No.99204

>>99202
forum açtı bitane tutmayınca kayboldu gitti anonlarda o istihbarat ajaninin tahtasina hicret etti[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]