[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1596279117536.jpg (101.99 KB, 770x1092, 55:78, Massaka .jpg) ImgOps Google

a62b9 No.96796

bu adama diss atsam öldürülür müyüm?

dc6ac No.96797

döl + ter + sidik + bok kokulu odana gidikleri an ölürler

a62b9 No.96800

File: 1596280401223.jpg (61.19 KB, 639x607, 639:607, 1490759344758.jpg) ImgOps Google

>>96797
adamlarıyla evini basarlar diyorsun.

2fdff No.96801

>>96796
15 yaşında ergenleri mafya pozlarıyla etkileyen, bok gibi müzik yapan bir a*mancı çomar. geçiniz.

0a201 No.96810

bu adam ne iş yapıyor acaba? bir videosunda rap'ten kazandığım paranın çok daha fazlasını başka işten kazanıyorum demişti. aha o video; https://www.youtube.com/watch?v=0kwquCevrKU

434e0 No.96814

>>96810
bizim kötügöt gangstaya bak avm'de konser veriyor

https://www.youtube.com/watch?v=AI31Zc3ez60

434e0 No.96819


0a191 No.96834

>>96819
iyiymiş[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]