[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1596173741337.jpeg (90.62 KB, 640x360, 16:9, 6E719868-13B0-4223-A596-3….jpeg) ImgOps Google

52d5e No.96655

kurban bayramınız mübarek olsun.

e1159 No.96656

Bayram gelir ellere
Sevgi verir dillerr
Ver öpeyim elini
Elin girsin cebine

İyi bayramlar Tahta

1ea7c No.96665

File: 1596185597291.mp4 (3.66 MB, 480x600, 4:5, el öpme.mp4) ImgOps Google

iyi bayramlar. sizce el öpmeli miyiz? ben geleneklere önem veririm ama salgın tehlikesi devam ettiği için öpmeyeceğim.

236ac No.96666

>>96665
el var tükürükür el var yalanır. emice de sinsiymiş hee.

672b6 No.96676

>>96665
Bu bunların babası mıymış? Vaxx

b63b6 No.96677

File: 1596196953296.jpg (101.72 KB, 645x773, 645:773, Because he is cursed with ….jpg) ImgOps Google

>>96655
>o his ki asla cumartesi sabahları cnbc-e de süngeradam izlediğin zamanlara geri dönemeyeceksin

ne zaman süngeradam görsem hayatımı mahvetmeden önceki zamanlar aklıma geliyor suicidal oluyorum.

91d73 No.96695

File: 1596208014987.jpg (37.77 KB, 640x572, 160:143, love.jpg) ImgOps Google

meeee meeee diye seslere uyandıydım baktım bahçelerde hayvan kesiliyormuş. bayramımız kutlu olsun.

1ea7c No.96696

bir tabak kavurma yedim az önce.

ebe81 No.96805

File: 1596282329244.jpg (670.69 KB, 2048x1536, 4:3, j97IZhK.jpg) ImgOps Google

bi tencere eti yedim. 2-3 parçacık annemlere verdim tabi arsızlığın lüzumu yok.

67964 No.96817

>>96805
laf söylerlerse kasaptan alırsın 2 kilo atarsın önlerine.

10799 No.96820

File: 1596293621111.jpg (56.18 KB, 517x517, 1:1, Ecf8lybXYAIA7nt.jpg) ImgOps Google

>Kurban ibadeti kurban kesemeyenleri doyurmak, sev*p işlemektir de
>Etin bonfilesini, sinirsiz, kıkırdaksız kısmını deve kesip etine üşüşen araplar gibi göm
>Mahalledeki öğrencilere mangalın dumanını koklat
>Kürd Memo 4 kişilik ailesine bulgur pilavı yedirirken balkonundan baklava gömerken onlara izlet

>Le Kurban ibadetimizi yerine getirdik faec


Şerefsizlerin ülkesi.

67964 No.96822

>>96820
kesip kendi yiyor millet. kesmek yeter diyorlar dağıtmaya gerek yokmuş :DDDDDD

91d73 No.96831

>>96820
benciller işte. kürtler açken kendileri oturmuş tıkınıyorlar. şerefsizler.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]