[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

Siteye tahta.ch ve tahta.se alan adlarindan ulasabilirsiniz, yani proxyler banlaniyor kullanamiyoruz diye koyu yanmis kurt gibi aglasip durmayin

File: 1585161740180.jpg (1.05 MB, 2867x2151, 2867:2151, 583970210369.jpg) ImgOps Google

dd682 No.75323

çalışma saatlerimizi nihayet 10:00 - 17:00 yaptılar. normalde 09:00 - 18:00. %70 yabancıların yaşadığı bir sitede (suriye, iran, afgan, ve arap ülkeleri) yönetim ofisinde çalışıyorum. yenileri de her gün gelmeye devam ediyor. sizce hayatta kalır mıyım ;_;(KURALLAR.HTML)


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]