[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

Siteye tahta.ch ve tahta.se alan adlarindan ulasabilirsiniz, yani proxyler banlaniyor kullanamiyoruz diye koyu yanmis kurt gibi aglasip durmayin

File: 1585159102803.jpg (9.88 KB, 180x179, 180:179, Wojak_cropped.jpg) ImgOps Google

423f3 No.75315

Merhaba anonlar fitnesscı anonlar bi bakın buraya. Şimdi benim sağ omuz sol omzumdan daha iyi ve sol omzuma birisi üflese uçucakmış gibi oluyor.
Şu karantina günlerinde bunu nasıl çözebilirim evde 3kg dambıl var.

370e6 No.75319

File: 1585160670102.gif (1.06 MB, 266x251, 266:251, HoarseLeftKentrosaurus-sma….gif) ImgOps Google

karantina günlerinde solla çekmeye başla sağ dinlensin biraz.

dd1cc No.75322

File: 1585161534064.jpg (50.39 KB, 456x763, 456:763, basliksiz-213181317055e425….jpg) ImgOps Google

3 kg dambılla parmak kası bile geliştiremezsin

8237b No.75325

>>75322
peki 3 kg dambıl+ salça+ 11 kg alet kutusu ile böyle alfa bi kız arkadaş bulunur mu?(KURALLAR.HTML)[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]