[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1581349721891.jpg (68.99 KB, 512x326, 256:163, unnamed.jpg) ImgOps Google

d9323 No.70893

adamın tipine baksanıza böyle tipler nasıl prof oluyor bokistan tam bir çöplük oldu

0743d No.70894

File: 1581349836075.png (141.04 KB, 500x326, 250:163, 1579292076388.png) ImgOps Google

>>70893

>yıldız teknik üniversitesi sosyoloji bölüm başkanı


Maşallah hocamız pek feyizli ilim sahibi biri

d9323 No.70895

File: 1581349974740.jpg (28.16 KB, 512x265, 512:265, unnamed (1).jpg) ImgOps Google

>>70894
maaşallah kardeşlik

6bd78 No.70899

ilahiyatçının teknik üniversitede ne işi var yau

21be1 No.70942

imageboardunda iddaacıların kol gezdiği ülkede müslolar teknik üniversitede prof da olur, kampüsünde boklu sokak köpeği de gezer.

5f829 No.70946

File: 1581422444348-0.jpg (84.18 KB, 980x360, 49:18, 2.jpg) ImgOps Google

File: 1581422444348-1.jpg (113.26 KB, 980x360, 49:18, 1.jpg) ImgOps Google

File: 1581422444348-2.jpg (25.72 KB, 988x310, 494:155, 33.jpg) ImgOps Google

File: 1581422444348-3.jpg (62.35 KB, 752x395, 752:395, 44.jpg) ImgOps Google

>böyle tipler nasıl prof oluyor
çünkü burası bokistan.

b88df No.70953

File: 1581429998950.png (7.14 KB, 1102x86, 551:43, Screenshot_3.png) ImgOps Google

>>70942
kaydedildi.

f914f No.71006

File: 1581468429809.png (339.07 KB, 340x538, 170:269, Bloodborne?_20151208091300.png) ImgOps Google

>>70942
Her şey bitti.

532ed No.71007

>>71006
orphan of kos ne alaka

9d1ef No.71084

>>70899
Ne ilahiyatçısı anon, sosyoloji bölüm başkanı yazıyor görmüyor musun?

ae067 No.71189

>>71084
teknik üniversitede sosyolojinin işi ne?

797f3 No.71190

File: 1581616601835.mp4 (5.55 MB, 1280x720, 16:9, türkiye afganistandır.mp4) ImgOps Google

adamın tipiyle sosyoloji proföseri olmasına neden engel ve ne alaka onu bağdaştıramadım? sanki tc'de akademi çok bi sikimde takıldığınız şeye bak.

797f3 No.71191

>>71190
profesörü*[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]