[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1579648296468.jpg (38.67 KB, 582x806, 291:403, artist__280774.jpg) ImgOps Google

73863 No.68489

aramızda wizard anon var mıdır? nelerle uğraşıyorsunuz hangi disiplini takip ediyorsunuz?

05224 No.68494

Wizard 30 yaş üstü mü oluyordu

ab164 No.68495

Bir sefere mahsus olmak üzere escort sikmek dışında herhangi bir kadın ile cinsel seviyeyi geç, dugusal bir ilişkim dahi olmadı. Öyle ki, “konuştuğum” kız arkadaşım dahi yok. Bu durum 30’umu geçince beni wizard yapar mı?

81bf2 No.68499

>>68495
yapmaz ocak dışısın

39f06 No.68530

ilkokul 5 te kuzenimle yaşadığım wizard olmamı çok erkenden engelledi.

d9447 No.68558

File: 1579695335668.jpeg (13.64 KB, 431x352, 431:352, images (2).jpeg) ImgOps Google


b8723 No.68588

>>68558
efsanevi kuzen tiradında anlatmıştım hatırladın mı?

81b64 No.68922

File: 1579975177412.png (177.4 KB, 312x512, 39:64, 1567616049135.png) ImgOps Google

>>68603
Kotlu götünü paylaşıyordu o olabilir sanırım. Hafıza ne kadar garip bir şey yav bu anon şimdi anlatmasa hiçbir zaman aklıma tekrar gelmeyecekti bu…dostu özlemex..[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]