[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1579427684273.jpeg (641.97 KB, 1078x1080, 539:540, ae7934f9824698d7b233.jpeg) ImgOps Google

4d9d4 No.68204

beraber silkroad oynasak çok efso olmaz mı?

90acd No.68205

>>68204
beraber fortnite oynamak kadar efso olmazdı

cf657 No.68208

worms armageddon oynayalım

a4ebb No.68214

File: 1579431836366.jpg (118.1 KB, 800x800, 1:1, DpoWK6qWwAEaM8t.jpg) ImgOps Google

1. oyunu bilmiyorum öğretecek misiniz
2. low budget 10 senelik pc açar mı

614b5 No.68224

File: 1579432958241.jpg (181.94 KB, 1024x768, 4:3, 08ff24220921e6d92a4dba90d4….jpg) ImgOps Google


a4ebb No.68226

>>68224
zor gözüküyor. bana birebir zaman ayıracak biri lazım ki öğreneyim. yaş 14 15 değil ki kapalım hemen

0a3ef No.68242

rollet oynuyorum, yeni başladım şu an 37 oldu. 80cap ch 6exp 2 gold vs. emek.açılalı 2 gün olmuş fena ilerlemiyor şimdilik

68198 No.69044

File: 1580062148053.jpg (295.42 KB, 1366x768, 683:384, SRO[2020-01-26 21-07-22]_7….jpg) ImgOps Google

kervan çekiyom oqlim gelin koruyun[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]