[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1579378552575.jpg (8.17 KB, 300x193, 300:193, Black-and-white-photo-of-a….jpg) ImgOps Google

72f30 No.68125

Spamcının çokça kullandığı kelimeleri tespit ettim, işte bu kelimeleri görürseniz bilin ki muhattabınız spamcıdır

Abim
Abisi
Kardeş
Kardeşim
Türk Youtuberlar
Mo vlogs, rashid
Gereksiz küfür
Bokistanda araba fiyatları şöyle bokistanda bu böyle tiradları

Unuttuklarımı siz ekleyin

19fc4 No.68126

-spamcı sanki kendisi değilmiş gibi spamcıdan bahsetmesi, onunla ilgili tirad açması

bunu da ekle!

1662f No.68130

File: 1579380308745.jpg (68.45 KB, 714x960, 119:160, fa8784c9898d45b2cfea7051bf….jpg) ImgOps Google

Spamcı aylar önce ifşa oldu çomar eniğinin teki kendisi

33778 No.68144

>>68130
bu fotodaki o mu gerçekten?

1662f No.68147

File: 1579383923068.jpg (279 KB, 1078x1056, 49:48, IMG-20190611-WA0005.jpg) ImgOps Google

>mfw bu tirad üzerindeki herkesin spamcının kendisi olduğunu realize ettiğimde

92d96 No.68148

>>68147
spamcı da böyle düşünmemizi istiyor hmm :D

2e969 No.68152

File: 1579384942631.jpg (39.68 KB, 960x814, 480:407, 71722833_365332864350554_5….jpg) ImgOps Google

Kırmızıyı veriyorum. Spamcı omniscient bir varlıktır.

41fa7 No.68199

>>68125
Bok koktu

41fa7 No.68200

>>68199
Yani bu da var anlamında. Yoksa güzel tirad, başarılar.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]