[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1579374345731.png (602.07 KB, 870x591, 290:197, ClipboardImage.png) ImgOps Google

22c8e No.68115

bu adam cucklanmış diyeceğim ama çocuğun saçı burnu ağız yapısı aynı. bunun dölünden nasıl böyle çocuk meydana gelmiş?

fed6b No.68127

>evanjelist alt-right abilerim evrimsel psikoloji ve genetik diyor
>onlar ne diyorsa doğrudur aksi bir şey görünce şaşırıp tirat açmalıyım

8eac6 No.68129

melezlerde oluyor bu. anasıyla çocuğun büyüyünceki haline bakmamız lazım.

5df93 No.68162

büyük ihtimal doğduğundan beri kesmemişler saçını. bir çoğunuzun saçı o yaşlarda sarıydı anon. yalnızca %100 çomar genetiği sahibi anonlarınki siyahtır.

ceyda düvenci'nin fotolarına bakarsan dipleri kahverengi olmaya başlamış çocuğun. kesildiği zaman ya da max 4-5 yaşında siyahlaşır diye tahmin ediyorum.

yoksa benim de küçükken sapsarı fotoğraflarım var bir sürü ama esmerim yani hele yazın dışarı çıkarsam bok tenli oluyorum, eda taşpınar gibi bombok renk bir tenim olabiliyor.

a3257 No.68168

File: 1579392344356.jpg (64.07 KB, 683x1024, 683:1024, 09-43-18-ENZooQ-VAAI9iGw.jpg) ImgOps Google

Ortadoğu ve Anadolu'ya sarı saç haçlı seferlerinden bulaşmıştır

0d366 No.68169

File: 1579392655657.jpg (99.41 KB, 933x960, 311:320, tükrük.jpg) ImgOps Google

>>68162
Off-White Dilemma bu kadar iyi özetlenemezdi herhalde.

da852 No.68177

>>68168
imaj çok havalıymış ya

1b057 No.68191

File: 1579407507564-0.jpg (81.11 KB, 592x593, 592:593, 543564.jpg) ImgOps Google

File: 1579407507564-1.jpg (40.48 KB, 620x400, 31:20, 5435534.jpg) ImgOps Google

>>68173
boktenlilerin hepsi bebekken beyaz tenli, renkli saçlı, renkli gözlü olur ama zamanla gelişimlerini tamamladıkları için melanin seviyeleri hızla artıyor ve normal insan oluyorlar, kuzeyde yaşayan döltenliler ise mutasyona uğramış atalarının genleri yüzünden gelişimlerini hiç bir zaman tamamlayamayıp hep melanin fakiri olarak renkli saçlı, renkli gözlü kalıyorlar. yanmları için bir sebep yok sadece gerçekleri söylüyorlar asıl yanması gereken gün ışığından nasibini alamamış, dedeleri d vitaminini floresandan almış kuzeylilerdir.

b4a12 No.68196

>>68191
benim gözlerim kahverengi ama güneş ışığı vurunca mavi (turquoise) oluyor.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]