[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1578877188789.jpg (492.49 KB, 4000x3000, 4:3, IMG_20200113_030035.jpg) ImgOps Google

9b6d9 No.67424

manzara güzel mi

65e1a No.67425

sol tarafta biraz daha ışık olsa neon kırsal olacakmış ama tamamen karanlık olduğunu için 3. saniyeden itibaren hiçlik ve benzin istasyonu medeniyet algısı oluştu bende

9b6d9 No.67427

>>67425
kompozisyon oluşturmak gibi bir niyetim yoktu yav gece trafik ışıkları dumanlar falan hoşuma gitti çektim

9508e No.67464

çok çok güzel harika

9b6d9 No.67484

File: 1578947096665.png (1.09 MB, 1431x840, 477:280, Ekran Görüntüsü - 2020-01-….png) ImgOps Google

>>67481
dolaşmaya çıktım. arkada sanayi var. gündüz bir şeye benzemiyor ama gece ışıklandırma duman falan etrafta güzel görüntüler gördüm. fakat sadece 1 fotoğraf çektim.

a5b96 No.67520

File: 1578966349930.jpg (295.71 KB, 4000x3000, 4:3, IMG_20200113_030036.jpg) ImgOps Google


31a77 No.67888

>>67520
kör kukla zurnadan ne anlar..[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]