[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1575402577788.jpg (30.24 KB, 900x900, 1:1, faber-castell-grip-plus-14….jpg) ImgOps Google

f6360 No.63075

derste aklıma geldi, görseldeki kalem büyüklüğünde bir nükleer bomba düşünelim arkasına bastın mı 10 sn geri sayıp patlayacak. bu boyutlarda bir bombanın maksimum etkisi kaç km olur?

263f9 No.63076

lisede kullandığım kalem orospu çocuğunun biri illa sınıfta tepinirken yerlere düşürür kalemimi siker atardı(KURALLAR.HTML)

da87e No.63078

az olur biraz daha

f6360 No.63080

>>63078
bir ilçeyi haritadan silecek güçte olmaz mı?

da87e No.63081

>>63080
normalden az olur

f6360 No.63083

>>63081
adam gibi cümle kur.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]