[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1575327244965.jpg (126.58 KB, 720x368, 45:23, 20191202_022406.jpg) ImgOps Google

07df7 No.63020

Şubatta askere gidecek anon var mı? Sanmıyorum ama belki çıkar.

4eaae No.63022

ertelettiremezsem gidebilirim.

db19c No.63023

askere gitmek eskorta gitmek gibi bir şey mi

07df7 No.63025

>>63022
Keep in touch aynı yere düşebiliriz.

07df7 No.63026

File: 1575327875900.jpeg (7.95 KB, 300x168, 25:14, images (2).jpeg) ImgOps Google

>>63023
Opposite

When you go to escort you fug her

When you go to military they fug you hard and gud

db19c No.63027

>>63026
anon mesela orada bir asker var birlikte nöbet tutuyorsununz küçücük bir yer hava soğuk etraf karanlık ısınmak istiyorsun soğuk ve temiz hava seni fişşek gibi yapmış gelen giden kimse yok fermuarı açıp arkadaşınla ağız yoluyla yakınlaşma yaşamak sorun olur mu? termal kamerayla izlerler mi yoksa?(KURALLAR.HTML)

573d2 No.63033


70b39 No.65239

>>63022
ben bu anon. bugün ertelettirmeye gidiyorum sıkıntı çıkmazsa bir yıl daha yırttım.

70b39 No.65343

File: 1577455450487.png (364.16 KB, 481x501, 481:501, boog.png) ImgOps Google

>>65239
evet gittim geldim. bu son tecilin dediler gelecek yıla yokmuş. sağlık sorunum çıkması lazım. ne kadar skolyoz ile muaf olunur?

feed0 No.65355

>>65343
kaç kere ertelettin toplamda anon? Ve ne sebep sundun?
Obez olmak en iyisi

70b39 No.65358

>>65355
bu üçüncü oluyor. açık liseden kağıt alıyordum. kiloyla uğraşacaksam obez olacağıma çok zayıf olurum daha iyi.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]