[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1575237294189.gif (1.8 MB, 480x360, 4:3, giphy.gif) ImgOps Google

f13eb No.62929

bira içmenin bile tabu olduğu çük kadar biranın 20tl olduğu ülke
kıllıananınamınakezzapatayımiye

5d037 No.62959

Şükret op. En azından bir arap veya afrika ülkesinde yaşamıyorsun, batı hemen yanıbaşında ve reis sayesinde bolluk da var. Şükret nankör

b6119 No.62961

File: 1575288574543.jpeg (27.6 KB, 640x479, 640:479, images (1).jpeg) ImgOps Google

>>62959
>en azından bir arap ülkesinde yaşamıyorsun

5d037 No.62963

>>62961
Bana Rashid gibi istisnalarla gelme, ben genel konuşuyorum.

a939d No.62972

File: 1575296039230.png (17.19 KB, 400x400, 1:1, ebunkek.png) ImgOps Google

>>62959
>bolluk
amerika bile borç batağının dibinde sen neyin bolluğundan bahsediyorsun

c0d62 No.62977

>>62963
>saudi arabia gdp per capita:20775.20 usd
>uae gdp per capita:40782.40 usd
>bahrain gdp per capita:21438.60 usd
>oman gdp per capita:15663.90 usd
>qatar gdp per capita:63222.10 usd
>kuwait gdp per capita:33537.90 usd
körfez ülkelerinin hepsi bokistandan zengin. ne istisnası?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]