[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1573675240583.png (672.37 KB, 889x638, 889:638, mrt.png) ImgOps Google

bf510 No.61892

almanyaya gidip alman karı ile evlenip çocuk yapıyor aynı zamanda karının ailesi ile de enseye şaplak göte parmak modunda takılıyor. Murat Özün alfa mıdır?

81624 No.61919

Bunun olayı neymiş ki alfa olsun. Refah için kanını bozmuş aptal bir ermeni

ffaf1 No.61967

evlenmelik alman balina nasil bulurum(KURALLAR.HTML)

02a23 No.61968

>>61967
25 santimlik aletin yoksa bulamazsın

962b7 No.61969

bu alman karıları türk erkeklerinden maskülen. kemikkıran gibi nordik piçleri.

02a23 No.61970

File: 1573758606143.png (322.3 KB, 739x415, 739:415, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>61969
>alman
>nordik

962b7 No.61972

>>61970
tüm cermenlerin kökeni kuzeydir neden tütsülendin?(KURALLAR.HTML)[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]