[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1573079450982.jpg (23.98 KB, 368x367, 368:367, 1573079125839.jpg) ImgOps Google

ee693 No.61398

ceren güneş adlı kişi, muğla doğumlu, hacettepe tıpı kazanıyor.

kısa bir süre doktorluk yaptıktan sonra ypg saflarına katılıyor.

ve ayağına taş değmesini istemediğimiz şanlı ordumuz bu insan müsveddesini eşekler mezarlığına yolluyor.

ateşi bol olsun.

sos: https://twitter.com/haykobagdat/status/1191465586829799424?s=19

d8e5e No.61401

>>61398
>ayağına taş değsin istemediğimiz
>şanlı ordu

Keeeeekkkk

8ca01 No.61405

fenotipi türk

73c83 No.61409

File: 1573109246164.png (15.69 KB, 633x758, 633:758, 318271da980706f7a18a811c34….png) ImgOps Google

>>61405
Kürt erkekleri, Türk kızlarını nasıl böyle etkileyebiliyor?

ee693 No.61415

>>61409
çünkü kadınlar insan değil hayvandır ve hayvan gibi erkeklerin peşinden giderler. bu devirde hala zekasıyla, genel kültürüyle vs. kadın tavlayabileceğini zanneden saf ve efendi oğlan çocukları var, acıyorum hepsine. keşke evlilik müessesesi ortadan kalksa da bu oğlan çocukları kimseyle evlenemeyip bakir ölse ve gen havuzundan silinseler.

6a42b No.61418

File: 1573117938131.png (410.1 KB, 650x366, 325:183, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>61409
Beyaz oğlan mgtow, incelism diye sayıklarken Kürt aslanları, melek gibi kadınlar ile geziyor. Bununla anlaşın :D

Kalın ses+koyu ten+büyük penis= İdeal eş.

Amerika'nın Tryroneları=TC'nin Baranları.

KURALLAR.HTML

b8c55 No.61442

bunu ypg penis kılıfı olarak kullanmıştır.

bf90c No.61451

>>61442 bence penis kılıfı iyimser bir yaklaşım[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]