[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1573053820117.jpg (12.95 KB, 480x360, 4:3, hqdefault.jpg) ImgOps Google

81426 No.61372

Chp =alkol= sarhoş = münafık

77199 No.61373

File: 1573060922270.jpg (130.56 KB, 1024x944, 64:59, a52881649b4s.jpg) ImgOps Google

>>61372
chp = atatürk = mareşal = alfa

110e8 No.61381

File: 1573063884529.mp4 (143.34 KB, 640x360, 16:9, 1573045282879.mp4) ImgOps Google


db88a No.61386

>>61373
paşam zsa zsa gaborla karistirdi herhalde

82af8 No.61389

File: 1573067025170.png (68.35 KB, 300x353, 300:353, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>61372
münafık = ona verilenleri sorgulamış = kendisine verilen dinin evrendeki tonlarca olasılık arasından gerçek olma ihtimalinin çok düşük olduğuna kanaat getirmiş = zeki = zekası ile plan kurup karı kız düşürebilen = alfa

3fa02 No.61404

>>61389
Bu tarz bir konuya bile karı kız mevzusu açabilecek bir eşek ancak ateist olabilir zaten.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]