[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1572019888038.png (225.23 KB, 480x375, 32:25, 1571073123209.png) ImgOps Google

f800d No.60711

https://twitter.com/seiahedin/status/1187412905303650306?s=21

keeekkkkk feminist lqbtqp+ korkusuz kadın komünist gerilla birey esir düşünce küçük kız çocuğu olmuş

akhim bu kıza hayatının zevkini tattıracak gibi duruyor :DDD

20162 No.60712

burada kimi anonun yanip tutusmasini simdi anladim
TeCe cidden kürdolari pic etmis , baksana su Suri yigidine , Rojbasi KETledikden sonra nisanlisi Berxwadani alip kuma olarak götürüyor.

aab91 No.60714

File: 1572020760360.png (598.83 KB, 600x542, 300:271, 1495711177797.png) ImgOps Google

granit oldum.

a3110 No.60716

File: 1572021439988.jpg (49.11 KB, 500x500, 1:1, 93414.jpg) ImgOps Google

aşağılık ve kokuşmuş kadınlığı 40, 50 bilemedin 60 roidrage'li suri tarafından uyuşup hissizleşene kadar, cervix'i kanayıp kararana kadar günlerce sikilmesi ve en nihayetinde işbu kafası bir beton bloğu ile kopartılması dileğiyle.

aab91 No.60717

File: 1572021505781.jpg (29.99 KB, 714x440, 357:220, sadd.jpg) ImgOps Google

>Sorry, that page doesn’t exist!

971fa No.60719

kaydeden var mi

a3110 No.60726


ae68c No.60739

File: 1572030761248.png (251.64 KB, 502x293, 502:293, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>60711
checked and kekked insaallah[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]