[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1571929827840.jpg (97.36 KB, 750x1000, 3:4, flat,750x,075,f-pad,750x10….jpg) ImgOps Google

97ba7 No.60583

>ders bitmek üzere olsun
>kulaklığını tak
>ondan hoşlandığını sanan ama hoşlanmadığın antipatik kız elinde yoklama kağıdıyla sana dönsün
>muhtemelen tükenmez kalemin var mı gibi bir şeyler desin
>müziğe daldığın için 3 saniye kızın suratına mal mal bak
>kız siklenmediğini düşünerek önüne dönsün

>bu olaydan birkaç gün sonra

>ders ortaları
>o gün okula biraz daha bakımlı ve 'fresh' git
>*yakışıklı feels*
>muhtemelen ondan hoşlandığını bilen sempatik kız can sıkıntısından etrafa baksın
>kızın gözü bir an sana takılsın
>aniden kaşları havaya kalksın
>awkward olmaması için kız gülümsesin ve başını aşağı yukarı birkaç kere sallasın
>içinde kazan kaynıyormuş gibi hisset ama bozuntuya verme
>aynı şekilde gülümseyerek ve başını sallayarak karşılık ver

bu olaylar beni çok keyiflendirdi anonlar. yaş olarak çopur değilim ama bu yaşa kadar kızlarla hiç tecrübem olmadığı için mental olarak çopur olduğumu düşünebilirsiniz. ayrıca tunayın beni tekrar banlayacağını hissediyorum.

1feb5 No.60615

File: 1571947291326.png (1023.42 KB, 1325x732, 1325:732, 1571775415384.png) ImgOps Google

:)

cb524 No.60621

bu yaşıma kada(23) böyle bir bakışma deneyimi bile yaşamadım. bu sene üni de bitecek hala kızlar bana ilgi göstermiyor. bu işin sonu iyi bitmeyecek sanırım ve tek zarar gören ben olmayacağım.

3a405 No.60628

>kız ilgilendiğini vücut dili + sinyal ile belli etsin
>ilgilendiği weirdo bunu göremesin, çünkü sosyal zekası ortalama literally tuvaletin içnide olsun
>daha da kötüsü kız otomatik olarak bunu "harekete geçemeyecek kadar korkak ve küçük penisli" olarak algılasın
>başka erkeklere yönelsin
>kız bana baktı anonlar bu olaylar beni çok
keyiflendirdi anonlar :-DD

sadece efsane

9a57b No.60629

boyun kaç OP?

6c3a6 No.60637

>>60628
doğru anladıysam harbi efsane beni anlatmışsın[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]