[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1571866896210.png (344.79 KB, 366x355, 366:355, ClipboardImage.png) ImgOps Google

c76cb No.60538

7abd6 No.60551

Bu varoşluk yüzünden işte o nargileci low iq erkekler ön plana çıkıyor.

22bd2 No.60552

>>60551
low iq=high test=yanan beta götleri

14209 No.60590

File: 1571933058415.jpg (68.56 KB, 749x733, 749:733, CohjQgpVMAA58BW.jpg large.jpg) ImgOps Google

bunları babet çoraplı ve kısa paçalı alfalar sikiyor. bize bakmaz bunlar.

d4566 No.60602

Varoş maroş seviyo seviliyo millet.

6d8be No.60604

File: 1571943720857.jpg (131.24 KB, 960x621, 320:207, joak.jpg) ImgOps Google

adamların sizden tek farkı sizin gibi self loathing yapmamaları. aynı hikayeyi tekrar tekrar kendinize anlatıyorsunuz ve o hikaye oluyorsunuz. stoisizm ve sigmalık tek yoldur.

b3583 No.60605

File: 1571943755706.png (817.33 KB, 635x599, 635:599, 91vb5v3ktpz21.png) ImgOps Google


49da4 No.60611

>>60605
bunu tunayın postladığını hatırlıyorum. burcudan sonra amerikalarda neler buldu da bize böyle şeyler diyor?

b3583 No.60612

>>60611
eger bisey bulmak gerektigini dusunuyorsan o postadaki imaj senin icin.

49da4 No.60613

>>60612
daha açık sorayım manita buldun mu karı buldun mu? yalnız mı takılıyorsun yoksa?

b3583 No.60614

>>60613
buldum desem inanmayacaksin bulmadim desem isine gelecek o yuzden bulup bulmamamin bir degeri yok. konuyu saptirmanin da hic geregi yok.

49da4 No.60616

>>60614
yav ne inanmayacam dertleşiyoruz şurda.

14209 No.60619

>>60616
karı bulsa adam neden burda durup porno tiradlarına postlasın ki? adamın hayatı iş-oyun-porno arşivciliği-kurallar.html çerçevesinde geçiyor.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]