[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1571783710941.jpg (128.33 KB, 768x1024, 3:4, CjZTeibXAAIgzhh.jpg) ImgOps Google

d6afb No.60482

Üstad ne yazmış be. Reddit’te falan postlayıp pro-kurd propaganda yapayım
https://www.independent.co.uk/voices/kurds-syria-trump-turkey-rojava-macedonia-greece-zizek-a9166206.html

bf668 No.60483

>I have noticed that the Kurdish minority is the most modern and secular part of society

lol. türkiye'deki solcu biraderlerinden öğrendiklerine dayanarak yazdığı o kadar belli ki, şuradan sonra devam etmedim okumaya. ax be zizek gel burada birebir kürtlerden dinle ne kadar modern ve seküler olduklarını :D

3dcca No.60485

File: 1571784545037.png (257.07 KB, 415x476, 415:476, 1470420229672.png) ImgOps Google

le sümüklü solcunun zamanı geçti OP. bu adam eğlence için izlenir bilgi için değil.

a49c7 No.60499

>gel burada birebir kürtlerden dinle ne kadar modern ve seküler olduklarını
Kürtler'in son 10 yıldaki gelişimini görememen senin ayıbın anon. İyi üniversitelerin iyi bölümleri Kürt öğrenciler ile dolu, hepsi azınlık bilinci ile çabalayarak başarıya doğru yükseliyor.

Pembe, mavi saçlı, full dejenere-pro kızların yanında artık bebek yüzlü Baranlar var. Tıpkı Amerika'da olduğu gibi burada da azınlık-vatandaş demografisi büyük ölçüde değişti.

bf668 No.60515

>>60499
senin söylediğin kitlenin büyük kısmını batı'da yaşayan kürtler oluşturuyor. ancak "türkiye'deki kürt azınlık" tanımlamasının yarısından fazlası hala doğu illerinde yaşamakta. doğu'dan gelip batı'da üniversiteye yerleşen kürtlerle konuşursan, eğer çekingen veya kompleksli değillerse sana anlatabilirler. kompleksli olmayanını bulmak çok zor ancak.

ayrıca başta söylediğim "batı'da yaşayan kürtler" zaten dejenere olmuş, kürtlük kimlikleri ikinci hatta üçüncü planda olan kişiler. bunu da göz önünde bulundurmak gerek.

b06a0 No.60531

>>60499
>Kürtler'in son 10 yıldaki gelişimini görememen senin ayıbın anon
bu konustugun kesim TeCenin kapitalist sistemine entegre olmus 30% kürtleridir.

Sen asil 7 sülale 2 odali evde kalan %70 gör.

1fd8f No.60810

ulan sen kim postmodernizmin son kalesini eleştirmek kim öküz. siktir git liberbird oku sen[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]