[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1571604603744.jpeg (218.87 KB, 1600x1000, 8:5, 15638C34-8146-48AB-849C-A….jpeg) ImgOps Google

d9235 No.60294

Gerçekler gerçekten çok sarsıcıdır. Çanakkale savaşı üzerine bir flood. Okuyunuz
https://twitter.com/korayphlvglu/status/1185885191253962753?s=21

42952 No.60296

>>60294

Çanakkale'de kaybetsek şartlar yine aynı olurdu demiş biraz hak verdim zaten İstanbul'a girdiler hemen sonra ama isteseler İstanbul'u da alırlardı Kamal paşşamız ne etti de kurtardı bizi aklım ermiyor lisede İngilizler çok güçsüzleşmişti istesek yunanistanı da alırdık diye ogretiyollar galiba tüccara toprak değil köle lazımdı

44dee No.60297

File: 1571607901784.mp4 (7.52 MB, 1300x780, 5:3, üstad his.mp4) ImgOps Google


f5612 No.60298

ÜMKA ne göt yaktı arkadaş

83fbc No.60299

gerçeklerin gerçekten çok sarsıcı olması gerçeği……………………..

eedcf No.60301

File: 1571610019561.webm (2.82 MB, 854x480, 427:240, 1571207919200.webm) ImgOps Google

>>60294

bu adam putları yıkmaya çalışmış fakat türk paşalarını ve kamalı çok ezik göstermesinden ve arapça kelimeler kullanmasından bir islamcı sıçmığı olduğu belli. gerçekleri TAM olarak açıklayacak, kaynak önerecek anonlar yok mu?

bdfd4 No.60303

File: 1571612986376.png (807.6 KB, 720x705, 48:47, ClipboardImage.png) ImgOps Google


1e140 No.60310

File: 1571630024743.jpeg (16.39 KB, 679x452, 679:452, images (3).jpeg) ImgOps Google

>Kendine güveni yok toplumun. Hayali bir tarih yaratmaz ise her şeyin dağılacağından korkuyor. Yersiz bir korku tabi

Pek çok şeyin sebebini de açıklıyor bu.

bdfd4 No.60311

>>60310
bu tweetlerdeki palavralarla onun alakasi yok. her ulkenin tarihi o sekilde yazili, kimse 'yaw bizim atalarimiz da barbardi somurgeciydi' der mi?

6bf41 No.60328

TC'yi ve içindeki mikroorganizmaları sevmem ama bu flood'u beğenmedim. Gerekli akademik ciddiyete sahip değil, verdiği kaynaklar Timaş yayınları falan. Sayılar da biraz abartılmış gibi duruyor. Sosyal medyadan bir şey öğrenmeyin. Hamaset yıkılacaksa çok daha sağlam, putu ve diğer hamasi liderleri kendi ağzından konuşturan kaynaklar mevcut. Arada açıyorum tiradlarını.

35599 No.60368

File: 1571675031541.png (320.86 KB, 980x550, 98:55, sümeyye-hakaret.png) ImgOps Google

>>60328
Akciğerinle miden arasına öyle bir bıçak saplarım ki saatlerce hayvan gibi böğürürsün, ölmek için yalvarırsın.(KURALLAR.HTML)

917a4 No.60371

File: 1571676295636.jpg (196.06 KB, 1280x960, 4:3, 1473120869352.jpg) ImgOps Google

>>60368
>öyle bir bıçak
Şöyle bir bıçak mı?(KURALLAR.HTML)

806c4 No.60372

>>60294
>Mustafa Kemal'in Başarısı olarak sunulan 1. ve 2. Anafartalar komutanları da Yarbay Willmer'dir.
>Çanakkale savaşını kazandı diye bildiğimiz Mustafa Kemal henüz bir Yarbaydır.
>Yarbay Wilmer
>Yarbay Kemal[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]