[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1571581863128.jpg (5.32 KB, 225x225, 1:1, klop.jpg) ImgOps Google

ba4b7 No.60249

Yine bir anketle karşınızdayım.

http://www.strawpoll.me/18819023

1719d No.60251

sage

47717 No.60254

File: 1571584269135.jpg (44.39 KB, 640x427, 640:427, 0*PZstkjG0OmrKyBm9.jpg) ImgOps Google

1. şıkla 5. şıkkın farkı nedir? Devlet tanım gereği bir şeylere karışan bir yapı olduğu için "hiçbir şeye karışmıyorsa" zaten ortada devlet olduğu söylenemez düşüncesindeyim. Benim cevabıma gelince teorik/ütopik olarak 1 ve 5'e yakın olsam da pratikte öyle bir sistemin işleyeceğini düşünmediğim için 2'yi savunuyorum.

ba4b7 No.60256

>>60254
>1. şıkla 5. şıkkın farkı nedir?

Şöyle izah edeyim, 1. şık İskandinav ülkeleriyse, 5. şık şirinler köyü.

İskandinav ülkelerinin aslında 2. şık olduğunu düşünebilirsiniz ama buna katılmam. Kanser ve bokpost yapmayacaksanız tartışabiliriz.

47717 No.60259

>>60256
İskandinav ülkeleri 2. şık bile sayılmaz anoncan, çoğu neticede progresif vergili welfare state. "Karışmak" kelimesini ekonomik boyutta da değerlendiriyorum. 1. ve 2. seçenek dünya üzerinde yok.

da895 No.60270

File: 1571594646993.jpg (12.62 KB, 858x357, 286:119, 72042852_1933215080114748_….jpg) ImgOps Google

>>60249

Devlet halkın sesi olup halkın temel ihtiyaçlarının eksiksiz bir şekilde sağlamalı ve kapitalizmin vahşileşmesini kontrol altında tutmalı. Devletin gelecekte insan elinden ziyade ai & insan koalisyonu olarak işleyip savunma sanayi harici bütün giderlerinin halka açık olmasını savunuyorum. Artık 1900lü yıllarda değiliz. Devletin internet üzerinde sosyal bir ortamı (ekşi sözlük benzeri) olmalı ve halk devletle ilgili belli başlı kararlara oy birliğiyle katılabilmeli. Yolsuzluk yapan bir devlet adamı halk oyuyla direkt olarak makamından men edilmeli. %50+1 oy ile cumhurbaşkanı sıradaki seçim gelmeden düşürülmeli. Bu platforma sadece kimlik ile kayıt olunmalı. Daha bir sürü şey var ama insanoğlunun açgözlülüğü ve güç fetişizmi nedeniyle bu dediklerim en az 100 - 200 yıl arasında yapılmaya başlanır[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]