[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1571504407088.jpeg (100.68 KB, 1099x765, 1099:765, WhatsApp Image 2019-10-19….jpeg) ImgOps Google

62c4f No.60144

NEFES ALAMIYORUM

99183 No.60145

File: 1571504464743.mp4 (424.3 KB, 480x848, 30:53, 1571331297480.mp4) ImgOps Google

aynı kız mı yoksa anadoludaki herkes aynı mı?

000c8 No.60147

burada "amrupa'ya amele lazım, okumuş adama ihtiyaçları olmadığı için onları almıyorlar" diyen bir anon vardı, gelsin açıklasın bakalım bu hamamböceğinin vasfı ne ki norveç bunu ülkesine kabul etmiş?

62c4f No.60148

File: 1571504621998.png (416.8 KB, 1152x648, 16:9, tinder asian incel.png) ImgOps Google

>>60147
iltica ediyor hepsi bunların

az kafası olan kaçar gider kürdüm fetöcüyüm vs diyip iltica eder kaçın gidin buradan

000c8 No.60150

>>60148
soyunu sopunu çevreni araştırmıyorlar mı? benim sülalemde bir tane bile hewal yok, fetöcü de yok komple kamalcı sülale.

0ae0e No.60151

File: 1571504891876.jpg (92.44 KB, 960x720, 4:3, 1568546473252.jpg) ImgOps Google


0ae0e No.60152

>>60148
hususi pasaporta bile mırın kırın eden ülkeler varken vize alıp gideceğini üstüne de iltica edeceğini ildirmek

62c4f No.60154

>>60150
>>60151
>>60152
anlatmıyorum artık vaktinde anlattım yapan yapıyor

0ae0e No.60157

murat özünün yaptığı gibi şişman bir alman karı bulun evlenin. avrupaya gitmenin en garanti yolu.

07e3d No.60173

Şu kızı yıllar önce atmıştım demek ki hala birilerini hırlıyormuş, bunun yerinde ben olsam o güzel norveç kızlarını esmer türk maço erkekliğim ile kölem ederdim ve yaşama sevincim +20 yıl artardı, hayat işte.

b91b7 No.60178

>>60151

Malum iki kişi sandım bunları bir an.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]