[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1571487598577.jpg (236.45 KB, 1080x1176, 45:49, Screenshot_20191019-151604….jpg) ImgOps Google

41165 No.60119

Sıçangâhınızda gezenleri iyi tanıyın.

26f29 No.60120

bu gavatların kendilerini herkesten farklı ve özel insanlar sanma ihtimallerini düşününce siniyorum

ba157 No.60129

Papağan gibi hep bunu tekrarlamaktan bıktım ama akıllara kazınsın, tarihe geçsin diye yapıyorum bunu. Bütün bunların müsebbibi Katam denen basiretsiz ve birikimsiz türbanlı ana mahsülüdür. Her kim ki, katam'a ve onun lağım kokulu toru'suna methiye düzer, nostalji kasar, o küflü siteden kalma meme'leri (özden aydın gibi) forslar, biliniz ki o kişiler bu original post'da gördüğünüz tiplerin ta kendisidir.

b0562 No.60130

>>60129
>götümü yakan herkes aynı kişi(KURALLAR.HTML)

6495b No.60131

File: 1571498087498.mp4 (1.24 MB, 640x360, 16:9, pokistan.mp4) ImgOps Google

>>60129
yamtarlık sezdim

de5a3 No.60132

Niye yandın ki buna? Mavibülbülde altkültür jargonu senelerdir kullanılıyor. /fit/çilerin çoğu orda zaten. Ayrıca çopurların discorduna girersen aynı manzara ile karşılaşırsın. Toru kültürü diye birşey yok.

3035e No.60153

Enes Çopur videolarının altında yaptığım reklamlar işe yaramış.

Yalnız paylaştığınız tiplerin HİÇBİRİ beni nursena denen pepe suratlı kadar yaltaklandırmadı şimdiye kadar

101d6 No.60504

BİTTİ

62ea5 No.60559

>>60131
korkunç bu video. nasıl böyle itibarını zedeleyecek şeyleri söylüyor ki? çıkarı ne böyle söylemlerde bulunmasının?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]