[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1571402891381.jpg (61.69 KB, 500x500, 1:1, ezhel-1.jpg) ImgOps Google

f7cd4 No.60030

Ezhel türkiyenin eminemidir, gelmiş geçmiş en iyi rapcidir. Net.

caec1 No.60033

File: 1571403169477.gif (4.89 MB, 740x416, 185:104, PessimisticEmbellishedErne….gif) ImgOps Google

>oh please

1950b No.60036

>>60033
>bebeksi cilt
>küpe
>göğsü açık gömlek

ibne gibi giyinmese iyi rapçi

35246 No.60042

ben khontkarcıyım ya. arabada açıyom bam bam vuruyor bass bütün kızlar bakıyor. meslek lisesi çıkışı arabayı pıstırıp abarth egsorzt takıp çatapata.

https://www.youtube.com/watch?v=Ec9gpcR8acc

7e52d No.60045

mimar belanızı versin

24314 No.60047

File: 1571416879245.png (264 KB, 500x625, 4:5, loser.png) ImgOps Google

>>60042
>bütün kızlar bakıyor
ne yapıyor bu küçük pipili keko diye bakıyordur onlar. sende zevke gelip ıslandıklarını zannediyorsun kek be bu kadar loser olacak ne vardı.

99334 No.60049

>>60047
bir insan hayatın gerçeklerinden nasıl bu kadar kopuk olabilir aklım almıyor. hepsinin içi gidiyor benim kekolara.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]