[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1571177201703.jpg (115.35 KB, 1052x780, 263:195, IMG_20191016_003434.jpg) ImgOps Google

26b3e No.59827

hızlı yaşamayı seviyorum

1e52e No.59828

File: 1571177386958.png (768.24 KB, 765x945, 17:21, eeedaha.png) ImgOps Google

>IMG_20191016_003434
checks out

5e3e4 No.59832

File: 1571179594125.jpg (13.15 KB, 265x265, 1:1, sümero.jpg) ImgOps Google

>IMG_20191016_003434.jpg

hmmm şuna bir exif bakayım bir

pizzan neyli olsun bu arada op?

5a071 No.59841

>>59832
Ananaslı

72621 No.59859

File: 1571232613756.jpg (123.35 KB, 1080x864, 5:4, 0c521d3668f4adfc8cc25d4a5b….jpg) ImgOps Google

>48 km/h
>hızlı yaşamayı seviyorum

1063b No.59860

>avrupada 1 asgari ücretle alınan arabalara 20 asgari ücret say
>suçlusu anüsiye değil(KURALLAR.HTML)

c8323 No.59863

>>59859
Hedefimiz ibre sonu
Allah'ım sen bizi koru

b8bee No.59885

>>59827
Koskoca tahtada arabası olan tek anon, vay be.
Ben de kireç peyniri yemeye devam edeyim.

a572d No.59886

File: 1571249910396.mp4 (2.78 MB, 1920x1080, 16:9, Untitled.mp4) ImgOps Google

>>59885
gece ne kadar karanlıksa yıldızlar o kadar parlaktır

a572d No.59887

File: 1571250305626.jpg (58.16 KB, 1120x700, 8:5, 57be7b6555d0e5c9b39d41e0b5….jpg) ImgOps Google

ve gece boyunca korktuğumuz her şey, günün doğmasıyla karşımıza çıkıyor

http://enbabasozler.freewebsite.com/gece-sozleri

9cd0d No.59888

>hiçbir zaman tetsuo ve kaneda'nın gecenin karanlığında eski kent'in yıkıntıları arasında motor sürdüğü gibi bir heywcan yaşayamayacaksın[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]