[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1571089534220.png (526.96 KB, 881x587, 881:587, ClipboardImage.png) ImgOps Google

50074 No.59749

5d29e No.59794

bu çok her gün bana 8-9 mesaj atıyor
>>59749

f0dfa No.59795

beyin yok bunda

5d29e No.59800

Your Intelligence Quotient
108

This score is higher than 73% of people.

Your total score is 23/29.
79%

7a236 No.59813

File: 1571170056228.jpg (208.15 KB, 1920x1080, 16:9, erdem joker alsırt.jpg) ImgOps Google

“Bütün hayatım boyunca, gerçekten var olup olmadığımı bile bilmiyordum. Ama ben varım, ve insanlar bunu fark etmeye başlıyor…” -ÜEA

1899b No.59833

>karşınızda otistik ano-o-o-o-o-n

1eee2 No.60464

bu ülke asla gelişmeyecek :DD

1eee2 No.60465

File: 1571772685123-0.png (216.91 KB, 904x706, 452:353, 1562454546397.png) ImgOps Google

File: 1571772685123-1.png (430.49 KB, 591x390, 197:130, Ekran Alıntısı.PNG) ImgOps Google

yurtdışı ırkı :D

7dbe2 No.60555

File: 1571904441425.png (26.5 KB, 494x364, 19:14, killbill.PNG) ImgOps Google

Bundan 2-3 sene önce yüzkitabına girip bakmıştım, bütün mesajlarına annesi "seninle gurur duyuyorum", "ay benim canım oğluşum", "oy benim tavşan götlüm" diye teker teker yorum yazmış.

bcac2 No.60566

>>60465
Saça bak 20 yaşında ebesinin örekesine kadar açılmış ne çeşit bir anadolulu bu ?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]