[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1571071992552.jpg (4.35 MB, 4000x3000, 4:3, IMG_20191014_194631.jpg) ImgOps Google

639dd No.59728

masaya döktüm böyle yiyeceğim

639dd No.59732

File: 1571073497423.png (199.81 KB, 461x438, 461:438, ClipboardImage.png) ImgOps Google

yedim

e242f No.59733

cipsler çok pahalı oldu. fakir halimle birkaç ufak zevk yaşayabiliyorum onun da içine ediyorlar

a63b9 No.59734

>>59733
ne iş yapıyorsun anon?

e242f No.59735

>>59734
iş yapmıyorum. 2 sene önce mi ne 1,5 ay çalıştım. hala bitmedi.

639dd No.59736

File: 1571075431697.jpg (4.05 MB, 4000x3000, 4:3, IMG_20191014_204424.jpg) ImgOps Google

>>59735
100 gr'lık cips fiyatına 3 kg patates alırsın. fotoğraftaki rendeden çatçatçat diye geçirince lays kalınlığında oluyor. ben zengin olduğum için lays aldım uğraşmak zor geldi. youtube'da veya tarif sitelerinde yazıyor nasıl çıtır yapılacağı.

6ec99 No.59773

>>59728
Siktin masayı pis herif
Ulan nasıl ahırlarda yaşıyorsunuz, sıçan devrimini biz sizlerle mi yapacağız
PUH

b910d No.59776

helal[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]