[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1570882274862.jpg (105.7 KB, 810x1100, 81:110, EGp2YyAX0AAdyNB.jpg) ImgOps Google

50555 No.59514

ne yanlış gitti…
belki de
kötü hava ve su kalitesi
yetersiz beslenme
üstüne *slami eğitim

4bf58 No.59527

>girls outperform boys
>collaborative problem solving
çöpe gider

eca42 No.59531

islami eğitim mi? çocuklara ilkokula başlar başlamaz atatürk şarkıları ve şiirleri mi ezberletiliyor yoksa dua mı?

59761 No.59533

89

0c201 No.59607

neyse en azından yüce reisimiz sayesinde terör bitiyor, hangi oecd anketinde son sırada olduğumuz sikimde değil

f224d No.59614

File: 1570960533039.gif (278.85 KB, 480x480, 1:1, giphy.gif) ImgOps Google

>>59607
>Terör bizi OECD listelerinde sonuncu yaptığı için bitmek zorunda
>Terör bitsin de hangi OECD anketinde son sırada olduğumuz sikimde değil[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]