[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1570761260076.jpg (32.75 KB, 320x240, 4:3, 02md.jpg) ImgOps Google

84ccb No.59381

AÇARAM KAPILARI HA :-dddd

0fa98 No.59382

File: 1570775405368.jpg (111.49 KB, 1280x720, 16:9, EGdlZqiW4AIAP-o.jpg large.jpg) ImgOps Google

bu karıyla deli gibi sikişmek istiyorum. kesin yatakta sınırsızdır.

2e385 No.59396

Kodumun Gürcü bastardı biraz cesur ve daha az paragöz olsa da mültecileri gerçekten salsa keşke ama yok ki onda o göt! Zaten tüm dünya kürdoları özgürlük için savaşan kadim ırk, biz Türkleri de onlara zulmeden foşik ve barbar öroyin tüccarı millet olarak biliyorken son barış harekatıyla bu iyice tescillendi.

>>59382
Sen ben buna yetemeyiz, en az on KARA BOĞA'nın tadına bakmıştır bu.

afa94 No.59399

File: 1570792866283.png (1.27 MB, 1265x605, 23:11, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>59396
kekso

afa94 No.59400

File: 1570793182359.jpg (292.79 KB, 1478x880, 739:440, Untitled.jpg) ImgOps Google

dünyaya göre:
t = ışid destekçisi
kürt = ışid domaltan

2e385 No.59402

>>59399
Alttaki yeşil eşarplıyı sik+evlen, gerisini ketle

afa94 No.59403

File: 1570793581550.jpg (161.28 KB, 1118x797, 1118:797, Untitled.jpg) ImgOps Google

>>59400
üstteki başlığı okumayı unutmayın. konu içine girince başka kürt güzellemesi hikayeleri de var. amerikayı şöyle böyle çok seviyorlarmış falan :d[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]