[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1570667491579.jpg (213.28 KB, 840x768, 35:32, 1418262557263.jpg) ImgOps Google

7d7b9 No.59326

Reçetesiz alabileceğim aşırı stres ve anksiyetemi düşürecek güçlü bir antidepresan söyleyin. Önceden kullandıklarım sadece uyutuyordu, lisedeyken xanax kullanan arkadaşım vardı ilacı alınca alkollü gibi shameless hareketler yapardı, o seviyede bulabilir miyim reçetesiz?

11bea No.59327

Madde kullanmadan o hale gelmeye bak genç adam. Zihnini sikip atarsın o kimyasallarla.

a7f07 No.59328

>>59327
yaş 26 abicim

59469 No.59332

Öyle bir ilaç yok maalesef.
t. pharmafag

Ayrıca aradığın ilaç türüne antidepresan değil anksiyolitik deniyor.

59469 No.59333

Bazen Dideral veriyorlar, onu bir dene bakalım.

c7e08 No.59340
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]