[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1570647285877.jpg (1.98 MB, 2371x3557, 2371:3557, MEGA340420_013.jpg) ImgOps Google

dd3f5 No.59291

türk olmasına rağmen bu kadar mükemmmel bir vücuda sahip ilginç

https://www.youtube.com/watch?v=Gr_pEUhlV8s

c00b6 No.59295

File: 1570647813439.jpg (125.58 KB, 1280x720, 16:9, maxresdefault.jpg) ImgOps Google

isabet ettiremedin spamcı.

dd3f5 No.59297

File: 1570648097256.jpg (33.14 KB, 599x626, 599:626, ae0ee790f336747a3c128bcfde….jpg) ImgOps Google

>>59295
spamcı olduğumu nasıl anladın

0dd99 No.59298

>>59297
beyinsiz olduğun için herkes a yazsan anlıyor zaten.

dd3f5 No.59299

File: 1570648247168.gif (308.73 KB, 200x190, 20:19, tenor.gif) ImgOps Google

>>59298
ama ben spamcı değilim. biraz daha çalış dersine.

c00b6 No.59301

>>59297
>>59299
bi süredir tahtayı domine ediyorsun bir sen bir ben kalmışız zaten.

dd3f5 No.59302

>>59301
2 yıldır post atmıyordum ilk tiradım bu

c00b6 No.59303

>>59302
cevap verdiğim anon değil misin yoksa?

dd3f5 No.59305

>>59303
lütfen tiradıma kakanı bırakma. ciddi bir tirad açmıştım.

c00b6 No.59306

>>59305
umarım sen de bakir gibi tahtadan aforoz edilirsin.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]