[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1570569829962.jpg (89.33 KB, 500x708, 125:177, ab68d301733139691bf91cec59….jpg) ImgOps Google

c7fd5 No.59228

>2 yıl önce 2400 lira olan ipad için "çok pahalı, fiyatı düşünce alırım" de
>Aynı model ipad 2019'un son çeyreğinde 4500 lira olsun

Artık bu darboğazlığın, hayalet yoksulluğun içinde yaşamak istemiyorum. Bu ülke için hiç mi umut yok? Neredesin 2007?

>ibn4. Aypet alıb düççara mığ tücüleceğn hurr durr

Lütfen git.
>ibn4. op can't ibn4
Sen de git.

a6cae No.59231

tücül tücülme ona bir şey demiyorum da hangi modeli ve niye ipad?

db7a6 No.59232

Yurtdışından alıp getirtebiliyor musun?

a6cae No.59233

>>59232
ebeeeet :d

13168 No.59235

neden çin mallarına yönelmemek?

a6cae No.59237

>>59235
sen niye özürlü gibi cümle kurmak

13168 No.59238

File: 1570573593283.jpg (9.87 KB, 302x167, 302:167, fagg.jpg) ImgOps Google


a6cae No.59239

File: 1570573735032.png (378.63 KB, 600x484, 150:121, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>59238
>bir süredir özürlü gibi cümle kuruyorum ve artık bu çan kültürü oldu
>efsane anon olarak anılacağım

13168 No.59241

>>59239
lurk moar.

sage & hide

9ca64 No.59243

File: 1570581983503.jpg (6.89 KB, 230x219, 230:219, asperger king.jpg) ImgOps Google

>>59241
>tiradın OP'si ile alakası olmayan bir posta adaçayı gizle yapıyorum
>dediğimin aksine sage bile atmadım
>H-HAYUR SEN YENÜBNESÜN :DDD
SAD![Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]