[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1570453661501.jpg (144.77 KB, 530x388, 265:194, MG_5522.jpg) ImgOps Google

0a92a No.59117

>100 bin kişilik iş gücünü ayda 500 liraya çalıştır
>Ekonomiyi Suriyeliler sikiyor hacum

09c16 No.59122

kötü yem
5 milyon adamdan 100 bin iş gücü çıkması bile başlı başına kriz

1f74c No.59124

>>59122
Tekrar baktım da 100 bini okuduğum kaynak belirsiz ifade kullanmış, onun kaynak verdiği yere bakınca 100 bin sadece Suriyeliler tarafından kurulan işletmelerin çalıştırdığı kişi sayısı olarak gözüküyor. Başka bir kaynağa göre (https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/turkey/248-turkeys-syrian-refugees-defusing-metropolitan-tensions) toplam çalışan sayısı ~~5 milyon~~ 3.66 milyon içinde 1 milyona yakın.

1f74c No.59125

>>59124
Ayrıca basit bölme işlemi yapıp e %27'si işte demeden önce 80 milyon Türkiye vatandaşının 28 milyonunun çalıştığını bilmekte fayda var.

f3243 No.59126

>>59125
kendi ülkemde ister çalışırım ister çalışmam sana ne oluyor lan allahın surisi

1f74c No.59127

>>59126
Götünden anlamana gerek yok. Sen "çok azmış" demeden önce bir grubun üyelerinin %100'ünün çalışmasının mantıki anlamda olanaklı olmadığını göstermeye çalıştım.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]