[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1570354259138.jpeg (13.71 KB, 610x335, 122:67, images.jpeg) ImgOps Google

a6b6b No.59050

>BPA vücuda girdiğinde östrojen hormonunu taklit ediyor ve üreme sisteminde bozukluklar, obezite hatta depresyon gibi birçok hastalığa neden oluyor ve çeşitli kanser risklerini artırıyor.

Kahpe tüccar yıllarca zehirlemiş erkekliğimizi.

a2d9f No.59058

demek bu yüzden memelerim var

325b8 No.59059

>>59058
evet plastik cerrahi gelişti artık senin de memelerin olacak

9df8a No.59065

>>59050
nerde bulunur bu meret anonlar?5litrelik suları güneş altına dizip her gün içsem ne kadar etkisi olur sizce?

325b8 No.59066

>>59065
meni yemek aynı etkiyi yapıyor. doktorum söylemişti.

65ab5 No.59068

File: 1570374123817.jpg (143.73 KB, 555x760, 111:152, germanman.jpg) ImgOps Google

Estrogen blocker hakkında kırmızı sallayacak yiğit anon var mıdır?

0a767 No.59081

>>59066
onu nereden bulacağız anon bu yaştan sonra[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]